มาตรการภาษีบ้านหลังแรก

มาตรการภาษีบ้านหลังแรก กรมสรรพากรได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554  เป็นต้นไป  โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน บ้านจัดสรร

ภาษีบ้านหลังแรก

มาตรการภาษีบ้านหลังแรก
มาตรการภาษีบ้านหลังแรก

เทคนิคยื่นภาษีและลดหย่อนภาษีแบบง่ายๆ

เหลือเวลาไม่มากสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำในการวางแผนภาษี พร้อมทั้งใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนที่ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง หลายคนเข้าใจผิดว่า ยิ่งลดหย่อนภาษีไปเท่าไหร่ ก็จะเสียภาษีน้อยลงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงนั้นขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีเฉพาะบุคคลด้วย โดยปัจจุบันใช้อัตราก้าวหน้าในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 กรมสรรพากรได้กำหนดรายการหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนต่างๆ ไว้ เพื่อลดภาระของยอดภาษีที่ต้องนำส่ง PHUKET VILLA

การจ่ายภาษี และการยื่นภาษีประจำปี

โดยปกติแล้ว นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ของพนักงานในแต่ละเดือนและนำส่งกรมสรรพากรให้ เมื่อครบปี นายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิ คือ เอกสารแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี และแสดงข้อมูลรายได้ว่าได้มาจากที่ใดและจำนวนเท่าไหร่บ้าง เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้ หรือ ภงด 90/91 ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไปจากปีภาษี สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ บ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ก่อนจะไปเริ่มคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่า ตัวเราเองใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง? เพราะถ้าไม่ลดหย่อนอะไรเลยคนที่มีรายได้เยอะก็คงถึงขั้นต้องขอผ่อนจ่ายค่าภาษีกันเลยทีเดียว

การจ่ายภาษี และการยื่นภาษีประจำปี

โดยปกติแล้ว นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ของพนักงานในแต่ละเดือนและนำส่งกรมสรรพากรให้ เมื่อครบปี นายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิ คือ เอกสารแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี และแสดงข้อมูลรายได้ว่าได้มาจากที่ใดและจำนวนเท่าไหร่บ้าง เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้ หรือ ภงด 90/91 ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไปจากปีภาษี สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ที่กรมสรรพากร Villas Phuket

รายการหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายกเว้นเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ฯ
2. ผู้มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจ่ายค่าซื้อบ้านหลังแรก และ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555  POOL VILLA
4. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิธีคำนวณสิทธิยกเว้นภาษีฯ·  ยกเว้นภาษีครั้งแรก ภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ฯ  และต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีภาษี ต่อเนื่องกันโดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ดังนี้·  สิทธิยกเว้นภาษีต่อปีภาษี  =   ( ค่าซื้อฯ ไม่เกิน 5,000,000 x 10% )      5 ปีตัวอย่าง1.นาย ก. ซื้อบ้านหลังแรก 15 ธันวาคม 2554  และโอนกรรมสิทธิ์ 15 มกราคม 2555  ราคา5,000,000 บาท ดังนั้น  นาย ก.  สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นฯครั้งแรกได้ภายใน 5 ปีภาษีโดยเริ่ม ตั้งแต่ปีภาษี 2555 – 2559  เป็นจำนวนเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี เท่า ๆกันในแต่ละปีภาษี เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน
5. เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา· มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ซื้อเป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และทำสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน)   เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน·ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ มาก่อน·ไม่เคยใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ สร้างอาคารอยู่อาศัย·ไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 241  (พ.ศ.2546)  และไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร   อาคารพร้อมที่ดิน  หรือห้องชุดในอาคารชุด  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)
6. กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ยกเว้นภาษีได้ทุกคน โดยเฉลี่ยตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน แต่รวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง  และไม่เกินร้อยละ 10ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ  
7. กรณีผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยา   ยกเว้นภาษีได้เพียงแห่งเดียว7.1  สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้      (1) กรณีภริยาไม่แยกยื่นแบบฯ  ยกเว้นภาษีรวมกันเท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงแต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ      (2) กรณีภริยาแยกยื่นแบบฯ  ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีได้กึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง   แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกของสามีและภริยา จะต้องกระทำในปีภาษีเดียวกัน      (3) กรณีต่างฝ่ายต่างมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นภาษีรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว7.2  สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  และความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งต้องแยกยื่นแบบฯ ดังนี้      (1) กรณีมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้ว ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ      (2) กรณีผู้มีเงินได้สมรสกัน  ต่อมามีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ
8. กรณีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ฯ    ร่วมกันผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม
9. ตัวอย่างการคำนวณภาษีตัวอย่างที่ 1  กรณีไม่มีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ     ปีภาษี 2554 นาย ก. มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 240,000 บาท ซื้อบ้าน
หลังแรกราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน240,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ150,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ-  บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก* -บาท   * เนื่องจากไม่มีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีจาก
บ้านหลังแรกตัวอย่างที่ 2  กรณีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิน้อยกว่าค่าซื้อบ้านหลังแรก1.      ปีภาษี 2554 นาย ก มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 340,000 บาท ซื้อบ้าน
หลังแรกราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน340,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ250,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ10,000 บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก** 10,000  บาท     ** ได้รับยกเว้นภาษีจากบ้านหลังแรกไม่เกินภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ(3,900,000 x 10% =  78,000 บาทต่อปีภาษี)               5 ปี

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

9. ตัวอย่างการคำนวณภาษี (ต่อ)ตัวอย่างที่ 3  กรณีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิมากกว่าค่าซื้อบ้านหลังแรก1.      ปีภาษี 2554  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 1,000,000 บาท  ซื้อบ้านหลังแรก ราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน1,000,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ910,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ117,000 บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก*** 78,000 บาท     *** ได้รับยกเว้นภาษีจากบ้านหลังแรกตามจำนวนค่าซื้อฯ ที่จ่ายจริงเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (3,900,000 x 10% =  78,000 บาทต่อปีภาษี)          5 ปี ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์
10. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯสิ้นสุดสิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ได้ใช้สิทธิฯ และให้ถือว่าไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา   และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง สำหรับภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมาแล้วด้วย บ้าน
11. หลักฐานประกอบการยกเว้น     ภาษีเงินได้·      หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์·      หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก·      สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์·      สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน) 

สรุป

เมื่อได้ข้อมูลอัปเดตการยื่นภาษีในปีนี้ไปแล้ว หวังว่าจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเรื่องของภาษี หลักการคำนวณ และการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนและใช้สิทธิได้คุ้มค่า จ่ายภาษีในอัตราที่ถูกลงและอาจได้รับเงินคืนอีกด้วย เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมศึกษาและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของตัวเองกันให้เต็มที่

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน