สรุป ‘ภาษีที่ดิน’ ปี 2564

สรุป ‘ภาษีที่ดิน’ ปี 2564 นับเป็นข่าวดีของผู้ถือสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ที่ปี 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลากยาวจากปีที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สรุป 'ภาษีที่ดิน' ปี 2564
สรุป ‘ภาษีที่ดิน’ ปี 2564

สรุปไทม์ไลน์ “ภาษีที่ดิน” ปี 2564 ต้องจ่ายเท่าไร? พร้อมเปิดรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ละประเภทมีขั้นภาษีอย่างไรบ้าง

เปิดไทม์ไลน์ภาษีที่ดิน ปี 2564 (ขยายเวลา 2 เดือน)

กระทรวงการมหาดไทย ยังขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน โดยมีไทม์ไลน์การดำเนินการเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ที่มีการขยายระยะเวลาใหม่ ดังนี้ 

 • ก่อน 1 เมษายน 2564

อปท.จะต้องดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

 • ภายในเมษายน 2564

อปท.ต้องแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

 • ภายในมิถุนายน 2564

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี 

 • ภายในมิถุนายน – สิงหาคม 2564

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 งวด โดยงวดที่หนึ่งจะต้องดำเนินการภายในมิถุนายน 2564 งวดที่สอง ต้องชำระภาษีภายในกรกฎาคม 2564 และงวดที่สาม ภายในเดือนสิงหาคม 2564

 • ภายในกรกฎาคม 2564

อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ 

 • ภายในสิงหาคม 2564

อปท.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำงานที่ดินสาขา

หากชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ก็ยังชำระได้แต่ต้องเสียเบี้ยปรับ เพราะฉะนั้นหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีต้องรีบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องต้องนำหนังสือไปแจ้งคัดค้าน เพื่อจะได้ชำระภาษีได้ครบถ้วน ไม่ถูกปรับในภายหลัง

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

เปิดวิธีคำนวนภาษีที่ดิน ปี 2564 

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี นั่นหมายความว่าปีนี้ผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกประเภท 

ซึ่งหากย้อนกลับไปดูตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 37 และมาตรา 94 มีการกำหนดอัตราภาษีที่ใช้เก็บปี 2563-2564 ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม 

พื้นที่เกษตรกรรม อัตราเพดานภาษีอยู่ที่ 0.15% ทั้งนี้ขั้นของภาษีที่ดินประเภทเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับประเภทของเจ้าของที่ดิน หากถือครองที่ดินเกษตรกรรมในฐานะบุคคลธรรมดา ถ้ามูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี แต่หากเป็นในนามนิติบุคคล ที่ดินราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 0.01% ไล่เรียงไปตามมูลค่าราคาที่ดิน  คอนโดภูเก็ต

 • สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน 

– ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย (บุคคลธรรมดา)  = (มูลค่าที่ดิน – มูลค่าที่กฎหมายยกเว้น 50 ล้าน) x อัตราภาษีที่ดิน

– ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย (นิติบุคคล)  = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564

หากที่ดินเกษตรกรรม (ในนามนิติบุคคล) มีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์อัตราภาษี 0.01% ซึ่งเมื่อคำนวนณออกมาได้แล้วจะต้องเสียภาษี 1,000 บาท แต่สำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีลง 90% จะทำให้เสียอยู่ที่ 100 บาท นั่นเอง 

2) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านไม่ใช้ประโยชน์ และอื่นๆ

ที่ดินประเภทนี้มีการกำหนดอัตราเพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยหากที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% ขณะที่ที่ดินมูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไปถึงมุลค่าที่ดินมากกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% อย่างไรก็ตาม หากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ ทุกๆ 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% แต่อัตราภาษีรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 3% 

 • สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน 

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564

หากที่ดินมีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์อัตราภาษีที่ 0.3% ผู้ถือครองที่ดินนั้นจะต้องจ่ายค่าภาษี 30,000 บาท แต่สำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีลง 90% จะทำให้เสียอยู่ที่ 3,000 บาท

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

3.ที่อยู่อาศัย

3.1) ที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก (กรณีที่ดินและบ้านที่เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

สำหรับประเภทที่อยู่อาศัย ที่เป็นบ้านหลังแรก โดยเป็นที่ดินและบ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีการกำหนดให้ยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่หากมูลค่ารวมอยู่ที่ 50-75 ล้านบาท กำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 0.03% และหากมีมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.05% และหากมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท จะคิดอัตราภาษี 0.1% แต่ทั้งนี้อัตราภาษีนี้จะเป็นการคิดในปี 2563-2564 เท่านั้น 

 • สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน 

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564

อย่างที่อธิบายไปตอนต้น หากที่ดินและบ้านมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากสมมติว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเป็น 75 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ของอัตราภาษี 0.03% ทำให้จะต้องจ่ายภาษี 22,500 บาท แต่ในปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีลง 90% จึงเสียภาษีอยู่ที่ 2,250 บาท

3.2) ที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก (กรณีบ้านที่เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

สำหรับที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก ที่อยู่ในกรณีบ้านที่เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.03% และหากมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ที่ 0.1% 

 • สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน 

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564

สมมติราคาบ้านมูลค่า 10 ล้านบาท จะอยู่ในเกณฑ์อัตราภาษี 0.02% ทำให้ต้องเสียภาษี 2,000 บาท แต่ในปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีลง 90% จึงเสียภาษีอยู่ที่ 200 บาท 

3.3) ที่อยู่อาศัย บ้านหลังอื่น 

สำหรับบ้านหลังอื่น อัตราภาษีเริ่มต้น 0.02% สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีไล่เรียงขึ้นจนถึงอัตราภาษี 0.1% เมื่อบ้านมีราคาเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป 

 • สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน 

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564

สมมติราคาบ้านมูลค่า 10 ล้านบาท จะอยู่ในเกณฑ์อัตราภาษี 0.02% ทำให้ต้องเสียภาษี 2,000 บาท แต่ในปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีลง 90% จึงเสียภาษีอยู่ที่ 200 บาท 

อย่างไรก็ตามอีกมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาคือ การลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ 

– ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

– ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุดในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอน การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินในคราวเดียวกัน

สรุป

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 โดยมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไป เพื่อปรับปรุงระบบภาษีเดิม และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในปี 2564 ได้มีการมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน